Psycholooglijn.nl vindt uw privacy heel belangrijk. Het gaat tenslotte niet over zomaar iets, maar over uw gezondheid en dat gaat anderen dan de psychologen niets aan. Daarom is het nogal een lap tekst, maar niet minder belangrijk om deze goed door te lezen. Bij onduidelijkheden, schroomt u dan niet om direct contact op te nemen met ons. Waar mogelijk zullen wij u zoveel mogelijk verduidelijken of assisteren.

De gegevens van cliënten die de psychologen, die werken via psycholooglijn, verzamelen zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onder de nieuwe wet zijn organisaties verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Organisaties moeten dan in ieder geval de volgende informatie verstrekken aan de persoon van wie zij de informatie verzamelen:

 • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens;
 • de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke (als de verwerking op het gerechtvaardigd belang is gebaseerd);
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • of de gegevens (zullen) worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

Daarnaast moet de organisatie aanvullende gegevens verstrekken om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen. Het gaat dan niet alleen om de bewaartermijn van de gegevens maar ook om duidelijkheid over onder meer de volgende punten:

 • het recht van betrokkene om inzage in zijn gegevens te krijgen, en het recht op rectificatie of wissen van de gegevens of beperking van de verwerking daarvan, en het recht tegen de verwerking (en/of overdracht) bezwaar te maken;
 • het recht van betrokkene om zijn verleende toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Volgens de AVG moet bovenstaande informatie eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt.
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan psychologen zijn gebonden. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is.

Privacy statement

Psycholooglijn.nl, gevestigd te Zevenhuizen is een besloten vennootschap en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 73153877 onder de naam Onlinehulplijn BV. Wij hechten belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psycholooglijn.nl met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycholooglijn.nl persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan psycholooglijn.nl;
 3. bezoekers van de website van psycholooglijn.nl, www.psycholooglijn.nl;
 4. alle overige personen die met psycholooglijn.nl contact opnemen of van wie psycholooglijn.nl persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Psycholooglijn.nl verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psycholooglijn.nl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt (middels zogenoemde tracking-cookies).

Doeleinden verwerking

Psycholooglijn.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het koppelen van de juiste cliënt aan de juist psycholoog
 2. het onderhouden van contact, middels e-mail of digitale nieuwsbrieven waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd of nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
 3. het verbeteren van de website www.psycholooglijn.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het factureren van de diensten zoals aangeboden door psycholooglijn.nl

Rechtsgrond

Psycholooglijn.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Het koppelen van de cliënt aan de juist psycholoog voor de uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor versturen van e-mailcommunicatie en/ of digitale nieuwsbrief.

Verwerkers

Psycholooglijn.nl kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psycholooglijn.nl persoonsgegevens verwerken. Psycholooglijn.nl sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psycholooglijn.nl deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psycholooglijn.nl deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, anders dan voor het doorverwijzen van de cliënt naar een psycholoog.

Doorgifte buiten de EER

Psycholooglijn.nl geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycholooglijn.nl ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Bewaren van gegevens

Psycholooglijn.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psycholooglijn.nl hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 3. gegevens van sollicitanten: 12 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij op nadrukkelijk verzoek van een van beider partijen;
 4. bezoekers van de website: 10 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Psychologen dienen op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wijzigingen privacystatement

Psycholooglijn.nl kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psycholooglijn.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psycholooglijn.nl te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psycholooglijn.nl door een bericht te sturen via onze contactpagina.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psycholooglijn.nl persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psycholooglijn.nl via ons contactformulier.

Een klacht trachten wij immer naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een veilige website

Psycholooglijn gaat zorgvuldig om met privacy. In de eerste plaats is de website beveiligd met een SSL certificaat. Hierdoor wordt alle informatie die u ons verzendt via de website beveiligd verzonden. Dit kunt u controleren in uw browser te kijken. De url/link begint met https://.

Verder vragen we u altijd toestemming; niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft aan de door aan uw gekoppelde psycholoog. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.
Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk aan wie u door psychologenlijn bent gekoppeld en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, door de aan u gekoppelde psycholoog bewaard. Afhankelijk van de voorwaarden van de psycholoog zal dit voor een aantal jaren worden bewaard (vraag aan uw psycholoog hoe lang dit is). Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden o.a. het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.

Graag wijzen we u er expliciet op dat deze gegevens door Psycholooglijn.nl nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door Psycholooglijn.nl verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Psycholooglijn.nl als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijgt u als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij uw eerder getoonde gedrag op de website. Hiermee hopen wij u nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en bewaard en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Zie voor instructies de Help-sectie van uw browser.

Via onze website worden diverse cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst (zie hierboven). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Tevens worden cookies geplaatst ten behoeve van het testen van de werking van verschillende varianten van webpagina’s van psycholooglijn.nl.

Psycholooglijn.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Uitsluiten van gegevensverzameling

Als u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerde bezoekgedrag, kunt u ervoor zorgen dat “Google Analytics” géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plugin te installeren in de web browser. Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers.

Wilt u helemaal geen cookies accepteren tijdens uw bezoek aan psycholooglijn.nl? Pas dan de privacy instellingen van uw browser aan, of wijzig uw cookievoorkeuren voor onze website in de cookiebar.

In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met de privacyofficer van psycholooglijn.nl die u via het contactformulier kunt aanspreken, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG