Deze voorwaarden zijn bedoeld voor de samenwerking tussen Psycholooglijn BV en de Psychologen waar wij consumenten naar toe doorverbinden/ doorverwijzen. Erg droge stof waar u als consument niet zo veel aan heeft. U kunt voor uw informatie beter het privacystatement lezen. Psychologen van Nederland die meewerken aan de dienstverlening van Psycholooglijn BV: leest u vooral door!

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de voorwaarden in deze algemene voorwaarden;

  • Psycholooglijn B.V. gevestigd te Zevenhuizen alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
  • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan Psycholooglijn BV de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden of met wie Psycholooglijn BV in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst;
  • Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Psycholooglijn BV, gericht op het sluiten van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Klanten door middel van internetmarketing en de ontwikkeling van een op de Opdrachtgever toegesneden Website;
  • Dienst: de door de Opdrachtgever aan Klanten geleverde dienst;
  • Klant: de derde (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met wie de Opdrachtgever een overeenkomst tot levering van de Dienst en / of Product aangaat;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Klant die het gevolg is van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst;
  • Producten: de door de Opdrachtgever aan Klanten ten verkoop aangeboden producten;
  • Website: de door Psycholooglijn BV ten behoeve van de Opdrachtgever ontwikkelde internetsite waarop informatie over de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld;
  • Website profiel(en): (persoonlijke) informatie over de Opdrachtgever beschikbaar gesteld op de door Psycholooglijn BV ontwikkelde internetsite psycholooglijn.nl;
  • Beloning: Een geldelijke vergoeding die Psychologen zullen afdragen aan Psycholooglijn BV voor het leveren van Dienst

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op de Bemiddelingsovereenkomst tussen Klant en Psycholooglijn.nl zijn van toepassing de wettelijke bepalingen van de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400-413 BW) en de bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425-427 BW), met uitzondering van de artikelen 402 lid 2, 404 en 408 lid 2 BW en voor zover in deze algemene voorwaarden respectievelijk de Bemiddelingsovereenkomst niet wordt afgeweken van voormelde wettelijke bepalingen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bemiddelingsovereenkomsten en overige opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening tussen Psycholooglijn BV en Klant, alsook werkzaamheden die niet behoren tot de Bemiddelingsovereenkomst, een en ander ongeacht of Psycholooglijn BV tot de werkzaamheden verplicht is en of de werkzaamheden tegen betaling worden verricht. In de offerte van Psycholooglijn BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door de Klant kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Klant zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de Algemene Voorwaarden van Psycholooglijn BV opzij zet, geldt dat niettemin de Algemene Voorwaarden van Psycholooglijn BV integraal van toepassing zijn; eventuele algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen overeenkomstig artikel 6:225 lid 3 BW. Indien Psycholooglijn BV niet, op enig tijdstip, gebruik maakt van enig recht uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, dan zal dit niet als een afstand van recht of rechtsverwerking kunnen worden beschouwd om dit recht in de toekomst alsnog te gebruiken. Psycholooglijn BV heeft het recht de Algemene Voorwaarden in een keer en voor alle Klanten tegelijk te wijzigen, waarbij zij het recht heeft de hierin vermelde bepalingen aan te passen op een datum die door Psycholooglijn BV wordt bepaald. Psycholooglijn BV informeert Klant over deze wijziging door middel van een schriftelijke mededeling danwel per melding op zijn website. Indien Klant niet binnen 30 dagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk of per e-mail aan Psycholooglijn BV heeft laten weten niet in te stemmen met de wijziging, gaat Psycholooglijn BV ervan uit dat de Klant ermee instemt. Klant mag de wijziging niet weigeren als zij voortvloeit uit wettelijke bepalingen c.q. regelingen.

Op de Bemiddelingsovereenkomst tussen Opdrachtgever (zijnde de psychologen) en Psycholooglijn BV zijn van toepassing de wettelijke bepalingen van de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400-413 BW) en de bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425-427 BW), met uitzondering van de artikelen 402 lid 2, 404 en 408 lid 2 BW en voor zover in deze algemene voorwaarden respectievelijk de Bemiddelingsovereenkomst niet wordt afgeweken van voormelde wettelijke bepalingen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bemiddelingsovereenkomsten en overige opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening tussen Psycholooglijn BV en Opdrachtgever, alsook werkzaamheden die niet behoren tot de Bemiddelingsovereenkomst, een en ander ongeacht of Psycholooglijn BV tot de werkzaamheden verplicht is en of de werkzaamheden tegen betaling worden verricht. In de offerte van Psycholooglijn BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de Algemene Voorwaarden van Psycholooglijn BV opzij zet, geldt dat niettemin de Algemene Voorwaarden van Psycholooglijn BV integraal van toepassing zijn; eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen overeenkomstig artikel 6:225 lid 3 BW. Indien Psycholooglijn BV niet, op enig tijstip, gebruik maakt van enig recht uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, dan zal dit niet als een afstand van recht of rechtsverwerking kunnen worden beschouwd om dit recht in de toekomst alsnog te gebruiken. Psycholooglijn BV heeft het recht de Algemene Voorwaarden in een keer en voor alle Opdrachtgevers tegelijk te wijzigen, waarbij zij het recht heeft de hierin vermelde bepalingen aan te passen op een datum die door Psycholooglijn BV wordt bepaald. Psycholooglijn BV informeert Opdrachtgever over deze wijziging door middel van een schriftelijke mededeling. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan Psycholooglijn BV heeft laten weten niet in te stemmen met de wijziging, gaat Psycholooglijn BV ervan uit dat de Opdrachtgever ermee instemt. Opdrachtgever mag de wijziging niet weigeren als zij voortvloeit uit wettelijke bepalingen c.q. regelingen.

Artikel 3. Totstandkoming

Alle aanbiedingen van Psycholooglijn BV zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De Bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Psycholooglijn BV. Indien de Bemiddelingsovereenkomst mondeling tot stand is gekomen dan wel indien het aanbod (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Bemiddelingsovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Psycholooglijn BV op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst is gestart. De Bemiddelingsovereenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. Wijzigingen in de Bemiddelingsovereenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien de Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan door meer dan een (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de Bemiddelingsovereenkomst, waaronder begrepen de aan Psycholooglijn BV verschuldigde Beloning alsmede eventuele overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever(s).

Artikel 4. Duur

De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard of strekking van de Bemiddelingsovereenkomst volgt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. De Bemiddelingsovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand in acht dient te worden genomen.

Artikel 5. Bemiddeling

Psycholooglijn BV verbindt zich tegenover de Opdrachtgever om tegen betaling van een Beloning als niet ondergeschikt tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand komen van een of meer Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden. Opdrachtgever vrijwaart Psycholooglijn BV voor het geval dat Psycholooglijn BV door de fiscale – dan wel de sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken terzake loonbelasting en/of niet afdragen van sociale verzekeringspremies betrekking hebbende op de door Psycholooglijn BV aan Opdrachtgever bemiddelde overeenkomsten en de daarbij mogelijk door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente. Werkzaamheden die door Psycholooglijn BV worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Er is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Psycholooglijn BV, tenzij schriftelijk anders is bepaald. De door Psycholooglijn BV te verrichten werkzaamheden beperken zich tot de voorbereiding van de Overeenkomst met de Klant en omvatten nadrukkelijk niet het afsluiten daarvan. Psycholooglijn BV geeft nadrukkelijk geen garantie ten aanzien van de hoeveelheid en de kwaliteit van de Overeenkomsten. Psycholooglijn BV is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Opdrachtgever in acht nemen. Opdrachtgever is, ook zonder een daartoe strekkend verzoek van Psycholooglijn BV, verplicht om aan Psycholooglijn BV alle informatie en documentatie te verstrekken die van belang kan zijn bij het voorbereiden van de Overeenkomst. Het is Psycholooglijn BV toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten. Psycholooglijn BV zal Opdrachtgever op voorhand hieromtrent informeren, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd. In ieder geval is Psycholooglijn BV nimmer (hoofdelijk) aansprakelijk voor enige tekortkoming van de aldus ingeschakelde derde(n). Indien Opdrachtgever voor de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst gegevens en bescheiden ter beschikking dient te stellen aan Psycholooglijn BV, dan gaat de termijn waarbinnen Psycholooglijn BV haar werkzaamheden dient te verrichten niet eerder in dan dat de gegevens en bescheiden geheel aan Psycholooglijn BV ter beschikking zijn gesteld. Eventuele in de Bemiddelingsovereenkomst genoemde termijnen schuiven op overeenkomstig de duur van de periode dat gegevens te laat zijn aangeleverd. Psycholooglijn BV verricht de bemiddelingswerkzaamheden in naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het economisch risico van de af te sluiten Overeenkomst met de Klant en is aansprakelijk voor alle met de Overeenkomst met de Klant samenhangende en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Voor de toepassing van de Bemiddelingsovereenkomst wordt onder Opdrachtgever mede begrepen iedere daarmee middellijk dan wel onmiddellijk in verband staande (rechts)persoon.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Psycholooglijn BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden; ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever is gehouden Psycholooglijn BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst van belang (kunnen) zijn. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Psycholooglijn BV bij het uitvoeren van de Bemiddelingsovereenkomst belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt ter zake van de Bemiddelingsovereenkomst geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Psycholooglijn BV, tenzij partijen schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.

Artikel 7. Website

Psycholooglijn BV bepaalt in overleg met de Opdrachtgever welke tekst en beeldmateriaal op de website wordt geplaatst met betrekking tot de informatie over de Opdrachtgever. In geval partijen niet tot overeenstemming komen, is Psycholooglijn BV gerechtigd de Website naar eigen inzicht in te richten. Psycholooglijn BV is gerechtigd om zonder opgaaf van reden door of namens de Opdracht aangeleverde tekst en beeldmateriaal niet op de Website te plaatsen. Het is Psycholooglijn BV toegestaan de door haar bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst gebruikte computerprogrammatuur of apparatuur aan te passen, te wijzigen of te vervangen. Onverminderd het bepaalde in Artikel 16is Psycholooglijn BV niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de Website. Psycholooglijn BV is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever promotie- en reclame-uitingen ten behoeve van derden op de Website te vermelden.

Artikel 8. Beloning

Psycholooglijn BV heeft recht op een Beloning zodra en voor iedere keer dat een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Klant tot stand is gekomen middels directe of indirecte bemiddeling door Psycholooglijn BV (via de internet marketing activiteiten ontplooit door PSYCHOLOOGLIJN BV), ook al wijkt deze Overeenkomst af van de Bemiddelingsovereenkomst. De hoogte van de Beloning wordt overeengekomen in de Bemiddelingsovereenkomst tussen Psycholooglijn BV en de Opdrachtgever. De Beloning wordt door Psycholooglijn BV aan Opdrachtgever in rekening gebracht en verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. Psycholooglijn BV heeft het recht de beloning te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Bemiddelingsovereenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Bemiddelingsovereenkomst op te zeggen. Het recht tot opzegging vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van de beloning. Psycholooglijn BV heeft eveneens recht op beloning indien de Overeenkomst met de Klant weliswaar tot stand komt en na het einde van de Bemiddelingsovereenkomst, waar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden (daaronder nadrukkelijk begrepen het tijdens de duur van de Opdracht realiseren van de Opdracht door Opdrachtgever zelf of met behulp van (een) derde(n)) of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Psycholooglijn BV aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht. De Overeenkomst wordt in ieder geval geacht het gevolg te zijn van de dienstverlening van Psycholooglijn BV indien de Overeenkomst met de Klant tot stand komt binnen 12 maanden na beëindiging van de Bemiddelingsovereenkomst. Wanneer een tot stand gekomen Overeenkomst met de Klant door wanprestatie van een der partijen of om een andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Psycholooglijn BV op Beloning onverlet. De verschuldigdheid en het bedrag van de Beloning worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de Overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

Artikel 9. Betalingen

Opdrachtgever dient de volledige aan Psycholooglijn BV toekomende Beloning binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Klant aan Psycholooglijn BV te hebben voldaan, zonder enige verrekening of opschorting.

Artikel 10. Verificatie

Ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde beloning is Opdrachtgever verplicht om binnen zeven dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst met de Klant uit eigen beweging alle informatie te verschaffen die Psycholooglijn BV nodig heeft om de hoogte van de beloning vast te stellen Ter uitvoering van artikel 10.1 is Opdrachtgever onder meer verplicht om wekelijks achteraf een per Dienst en / of Artikel gespecificeerd overzicht van de verkoopwaarden van de tot stand gekomen Overeenkomsten met Klanten aan Psycholooglijn BV ter hand stellen. Bij overtreding van artikel 10.1 en artikel 10.2 komt Psycholooglijn BV het recht toe de Bemiddelingsovereenkomst per direct op te zeggen.

Artikel 11. Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van elk bedrag dat uit hoofde van de Bemiddelingsovereenkomst is verschuldigd, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan met ingang van de datum waarop de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Klant is tot stand gekomen een vertragingsrente verschuldigd van 5% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen. Psycholooglijn BV is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,- , onverminderd haar recht om de volledige buitengerechtelijke kosten te vorderen. Betaling zal als niet tijdig in de zin van dit artikel worden aangemerkt indien zij geschiedt na de datum waarop zodanige betaling ingevolge de Overeenkomst uiterlijk dient te geschieden. Psycholooglijn BV kan nakoming vorderen van betaling van de in artikel 11.1genoemde bedragen ook indien de niet tijdige betaling niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.11.4 Deze vertragingsvergoeding is verschuldigd naast een eventuele schadevergoeding die Psycholooglijn BV gerechtigd is te ontvangen van Opdrachtgever op grond van de Wet. In het geval de Opdrachtgever de Beloning niet of niet volledig heeft betaald, is Psycholooglijn BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever de verschuldigde Beloning, vermeerderd met de rente, kosten en eventuele schade volledig heeft betaald. Tot deze opschortingsbevoegdheid behoort mede het offline zetten van de Opdrachtgever op de Website. Iedere betaling die wordt verricht nadat de Opdrachtgever in verzuim is, strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de te betalen rente en eerst daarna in mindering op de hoofdsom. In afwijking van artikel 6:43 BW bepaalt Psycholooglijn BV op welke schuld een betaling van de Opdrachtgever wordt toegerekend. Psycholooglijn BV is te allen tijde gerechtigd om, al dan niet aanvullende, zekerheid te vragen voor de betaling door Opdrachtgever van de aan haar verschuldigde vergoeding(en), bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Psycholooglijn BV goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen en weigert om de gevraagde (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Psycholooglijn BV gerechtigd om de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst op te schorten. Klachten over de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Beloning verschuldigd is geworden schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Psycholooglijn BV. Het indienen van een dergelijke klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 12. Opeising

De beloning en de overige ter zake de Bemiddelingsovereenkomst door Opdrachtgever aan Psycholooglijn BV verschuldigde bedragen zullen zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, en Opdrachtgever zal derhalve jegens Psycholooglijn BV in verzuim zijn, in de volgende gevallen: Opdrachtgever komt een of meer van de in de Bemiddelingsovereenkomst aangegane verplichtingen jegens Psycholooglijn BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk na; Psycholooglijn BV heeft goede grond te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten; Opdrachtgever dient een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling in of vraagt faillissement aan dan wel wordt in staat van faillissement verklaard of indien hij onder curatele wordt gesteld; op goederen van Opdrachtgever executoriaal wordt beslag gelegd of een daarop gelegd conservatoir gaat beslag over in een executoriaal beslag dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven.

Artikel 13. Recht op nakoming

Ingeval Psycholooglijn BV op enig tijdstip nalaat nakoming te verlangen van enige op Opdrachtgever rustende verplichting of enige hem toekomende bevoegdheid niet uitoefent, doet dit niets af aan de bevoegdheid van Psycholooglijn BV om op een later tijdstip alsnog nakoming van die verplichting te verlangen

Artikel 14. Verrekeningsrecht

Psycholooglijn BV is steeds bevoegd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van Opdrachtgever op Psycholooglijn BV.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Website, waaronder, maar daartoe niet beperkt, de daarop vermelde gegevens en beeldmateriaal, de domeinnaam, e-mailaccount en – adressen, de handelsnamen en alle overige (internet)marketinguitingen, komen uitsluitend toe aan Psycholooglijn BV. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Psycholooglijn BV een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent is dat een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is de Opdrachtgever of enig direct of indirect aan haar verbonden (rechts)persoon, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Psycholooglijn BV, niet toegestaan gegevens van de Website te dupliceren, te downloaden dan wel te vermenigvuldigen. Het is de Opdrachtgever evenmin toegestaan de Website voor andere doeleinden aan te wenden dan ter uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst. Voor iedere inbreuk op de in artikel 15.1 genoemde rechten en voor overtreding van artikel 15.2 verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000, alsmede een bedrag van € 2.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt; dit alles onverminderd het recht van Psycholooglijn BV op schadevergoeding.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Psycholooglijn BV is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Bemiddelingsovereenkomst, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Psycholooglijn BV. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Psycholooglijn BV beperkt tot directe vermogensschade van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor eventuele indirecte schade, gederfde winst of andere gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is de aansprakelijkheid van Psycholooglijn BV per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde schadeoorzaak beperkt tot maximaal de Beloning die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien Psycholooglijn BV haar werkzaamheden deugdelijk zou hebben uitgevoerd. Opdrachtgever dient binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt hiervan schriftelijk melding te maken aan Psycholooglijn BV. Iedere vordering van Opdrachtgever jegens Psycholooglijn BV verjaart door het verloop van 1 jaar na het eindigen van de Bemiddelingsovereenkomst. Indien Psycholooglijn BV in verband met de Bemiddelingsovereenkomst door derden wordt aangesproken, mede daaronder begrepen aanspraken als gevolg van de onjuiste inhoud van de Website, dan zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade voor haar rekening nemen en Psycholooglijn BV voor de voldoening daarvan volledige vrijwaring verlenen.

Artikel 17 Privacy/Wet Bescherming Persoonsgegevens

Door het aangaan van de Bemiddelingsovereenkomst geeft Opdrachtgever aan Psycholooglijn BV opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal Psycholooglijn BV alleen uitvoeren in Opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Psycholooglijn BV en toegang hebben tot persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht. Psycholooglijn BV is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verwerkte gegevens. Opdrachtgever verbindt zich de juistheid en volledigheid van de gegevens regelmatig te controleren.

Artikel 18. Geheimhouding

Psycholooglijn BV en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij is medegedeeld dan wel dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor het verschaffen van informatie aan adviseurs van partijen, voor zover die adviseurs zijn gehouden aan een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht.

Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht

De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die direct of indirect voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 20. Nietigheid en vernietiging

Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt als overeengekomen hetgeen op de wettelijke toelaatbare wijze het dichts komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 19. Anonimiteit

Opdrachtgever gaat akkoord met een eventueel door de Klant gewenste anonimiteit. Psycholooglijn BV wil haar klanten complete anonimiteit garanderen en Opdrachtgever zal indien door Klant gewenst zijn of haar volledige medewerking hierin verlenen.