Vergoeding basisverzekering

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.

Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.

Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten

In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

Een verwijzing is één jaar geldig

Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig.

Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid uw eigen verzekeraar.

De POH-GGZ of (huis)arts zal dus een belangrijke rol krijgen in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Voor sommige problemen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, slaapstoornissen en klachten als je nog geen psychische stoornis hebt. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Overige vergoedingsvoorwaarden

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Bij psychologen met een contract worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. De patiënt hoeft dan zelf niets te doen. In overige gevallen dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Let er op dat je bij de naturapolis een deel van de rekening zelf betaalt als de GGZ zorgverlener niet is gecontracteerd. Welk percentage je zelf moet bijbetalen verschilt per polis. Bij een restitutiepolis ontvang je na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaald behandeltraject of medicijn.

Gecontracteerde zorg wordt volledig vergoed, ongeacht het type polis. Wel geldt het wettelijke verplichte eigen risico van 385 euro (2018). Let er ten slotte op dat er een eigen bijdrage kan gelden voor bepaalde medicijnen

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

Ook zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor:

Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid

Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)

Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis

Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).

 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen
 • Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou je een aanvullende verzekering kunnen afsluiten met dekking voor:
 • Psychosociale therapie
 • Psychotherapie
 • Vak therapie
 • Hypnotherapie

Aanvulling vergoeding psychologische zorg

De onderstaande zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige of soms alternatieve psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, hulp bij werk- en relatieproblemen, oncologische nazorg en bepaalde zorgprogramma’s bij psychologische problematiek.

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen. Bron Zorgwijzer