Artsen en verwijzers

Hier vindt u informatie over hoe u een patiënt bij ons kunt aanmelden en onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

GGZ Nederland is blij met de gemaakte afspraken over vereenvoudiging van het verwijzen naar en binnen de ggz.

Vanaf 1 april is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa.

Een melding aan de huisarts volstaat. De nieuwe afspraken, opgesteld door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, moeten administratieve lasten verlagen en tijd en geld besparen. De regels over verwijzing waren een van de knelpunten in het onderzoek Het Roer Moet Om van GGZ Nederland.

Met de nieuwe afspraken is verder een aantal regels voor de verwijzing verduidelijkt en is onder meer vastgesteld onder welke voorwaarden een incomplete verwijzing toch voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Een verwijzing naar de ggz moet momenteel voldoen aan verschillende administratieve en inhoudelijke eisen. Het opvolgen van al deze regels kost betrokkenen onnodig veel tijd en geld. Om de administratieve belasting voor alle betrokkenen te verlagen en tijd en kosten te besparen zijn gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt. Om deze doelstellingen te halen, is het belangrijk dat alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars de nieuwe afspraken hanteren én zich daar ook aan houden.

Door de minister van VWS en de bestuurders van de branche- en beroepsverenigingen is eind 2016 een aantal speerpunten geformuleerd om de administratieve last in de ggz terug te dringen. De partijen hebben zich gecommitteerd aan het behalen van snelle en tastbare resultaten en de nieuwe verwijsafspraken zijn het eerste resultaat van deze aanpak. Naar andere onderwerpen, zoals vermindering of vereenvoudiging van alle kwaliteitseisen, het standaardiseren van contracten en het beter organiseren van de overgang van jeugd- naar volwassenzorg, wordt momenteel gekeken.

De verwijsafspraken tussen huisarts en (binnen de) ggz gelden vanaf 1 april. Voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz zijn de afspraken kort weergegeven in een flyer.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt door de branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, LHV, NHG, VPH, InEen, V&VN, ZN en het ministerie van VWS.

Bron: GGZNederland

Verwijzers binnen de GGZ

Voor zowel jeugdigen als voor volwassenen geldt dat de huisarts altijd een geaccepteerde verwijzer is. Voor behandeling van jeugdigen (tot 18 jaar) die onder de Jeugdwet vallen zijn naast de huisarts ook de Jeugdarts, de Medisch Specialist en de Jeugd & Gezinsteams door de gemeenten aangewezen als verwijzer.

Voor crisisopnames mogen alle professionals verwijzen.

Welke professional mag verwijzen voor een GGZ behandeling binnen een instelling is per zorgverzekeraar verschillend. Iedere zorgverzekeraar stelt in haar polisvoorwaarden daar andere voorwaarden aan. Dit geldt zowel voor de generalistische basis GGZ als voor de specialistische GGZ.

Wat is het risico als er geen correcte verwijzing heeft plaatsgevonden?

Als er geen verwijzing heeft plaatsgevonden zoals vermeldt in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar, vergoedt de verzekering de kosten van de behandeling niet en komen alle kosten van de behandeling voor rekening van de cliënt. Laat uw cliënt bij twijfel altijd navraag doen bij zijn/haar zorgverzekeraar.